Za izobraževanje odraslih skoraj 63 milijonov evrov | sreda, 16.03.2016 12:29

Vlada je za letošnje leto sprejela letni program izobraževanja odraslih (LPIO), kateremu je namenjenih skoraj 63 tisoč evrov, kar je 39 odstotkov oziroma dobrih 17 milijonov evrov več kot lani.

Največ denarja je namenjenega izobraževanju in usposabljanju za potrebe dela, in sicer dobrih 31 milijonov evrov, poroča STAkrog. Letos je za splošno izobraževanje odraslih namenjenih 18,1 milijona evrov, za dvig izobrazbene ravni pet milijonov evrov in za druge dejavnosti 8,5 milijona evrov, še pišejo.

Z LPIO so določeni izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in ministrstva, pristojna za izvedbo programa, so zapisali v vladnem sporočilu za javnost. LPIO je sicer skupaj pripravilo kar devet ministrstev.

Ciljne skupine, ki jih opredeljuje program za izobraževanje odraslih:

  • Brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti,
  • zaposleni: prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi in zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost,
  • manj izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci,
  • druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

LPIO 2016 upošteva cilje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji za obdobje 2013-2020, in sicer program teži k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva in ravni temeljnih zmožnosti, povečanju zaposljivosti aktivnega prebivalstva, izboljšanju možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljševanju splošne izobraženosti.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/03/14/za-izobrazevanje-odraslih-skoraj-63-milijonov-evrov/
Foto: http://www.jobboom.com/