Nesreče na poti v službo ne sodijo med poškodbe pri delu | četrtek, 28.04.2016 12:58

Med poškodbe pri delu ne sodijo več poškodbe, ki se zgodijo na poti na delo oziroma iz dela.

Spremembo je prinesel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 66. členu. »Podlage za črtanje se nanašajo predvsem na povezavo med vzrokom za nastanek poškodbe in možnostjo vpliva delodajalca na takšno poškodbo. Pot na delo in iz dela, ki jo opravi zavarovanec, je okoliščina, na katero delodajalec ne more vplivati, ker je povezana z zunanjimi vplivi, dejanji drugih oseb ali subjektivnimi dejavniki zavarovanca. Na vse te zunanje dejavnike delodajalec ni imel ali ni mogel imeti vpliva, zaradi česar tudi ne more avtomatično odgovarjati,« pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Ministrstvo ob tem opozarja, da v kolikor se poškodba zgodi med potjo od ene do druge enote delodajalca, pri tem pa se čas prevoza (osebno prevozno sredstvo, javno prevozno sredstvo, službeno prevozno sredstvo itd.) ali hoje šteje v delovni čas, bi lahko takšno poškodbo šteli kot poškodbo pri delu. Kljub temu pa mora biti vsaka poškodba, pridobljena v času službene poti in se šteje za poškodbo pri delu, vzročna zveza med službeno potjo in poškodbo, še opozarjajo na delovnem ministrstvu. Med poškodbe na delovnem mestu se torej štejejo tudi poškodbe, ki jih delavec dobi na službeni poti, npr. med opravljanjem terenskega dela.

Osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost so v primeru poškodb pri delu izenačene z zaposlenimi in vsemi drugimi osebami, ki so vključene v zavarovanje. Delodajalci in samozaposleni so tisti, ki prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se pripetile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec. »S strani delodajalca izpolnjen obrazec mora dopolniti izbrani zdravnik poškodovanca, šele tako izpolnjen obrazec pa poškodovancu daje podlago za koriščenje pravic, ki mu pripadajo v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ter v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo socialna zavarovanja,« so še sporočili z MDDSZ.

Kaj sodi med poškodbe pri delu?
  • Poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.
  • Poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti.
  • Obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.
ZPIZ-2 sicer ureja le definicijo poškodbe pri delu, ki se uporablja tako pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja in zdravstvenega varstva, pri samem postopku pa se uporabljajo predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. O tem, če gre v določenem primeru za poškodbo pri delu presoja osebni zdravnik v postopku ugotavljanja nezmožnosti za delo (bolniška).

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/04/18/med-poskodbe-pri-delu-ne-sodijo-nesrece-na-poti-v-sluzbo/