Komu pripada letna nagrada za delovno uspešnost? | petek, 25.03.2016 10:37

Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, navaja 126. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Torej, vsaka plača je sestavljena tudi iz dela plače za delovno uspešnost, medtem ko je letna nagrada za delovno uspešnost nekaj, kar ni sestavni del plače in je nekaj izrednega, za kar se odloči delodajalec oziroma nekaj, kar pripada delojemalcu, če to veleva njegova pogodba (v smislu: če bo delavec dosegel to in to, mu pripada takšna in takšna nagrada) oziroma drugačen dogovor z delodajalcem. Delovno uspešnost in druge kriterije v povezavi s tem pa lahko določajo tudi kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti, interni akti podjetij in pogodbe o zaposlitvi.

Delovna uspešnost v javni upravi se loči na redno delovno uspešnost in na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela oziroma za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pravnica: Nagrada za delovno uspešnost ne sme diskriminirati
»Delavec nima posebnih pravic, da bi to nagrado lahko zahteval od delodajalca, razen v primerih, ko izplačilo takšne nagrade ob izpolnitvi vnaprej določenih pogojev, predvideva kakšna kolektivna pogodba, interni akt delodajalca ali pa pogodba o zaposlitvi. Če bi torej delavec imel v pogodbi določeno, da bo v primeru, da doseže določene rezultate dela, prejel določeno letno nagrado, bi mu jo bil delodajalec dolžan izplačati. Enako bi veljalo, če bi bila takšna pravica delavca izrecno opredeljena v internem aktu,« pa opozarja in pojasnjuje Datina pravnica Darja Golob Koritnik. Opozarja tudi na nezanemarljivo dejstvo, da je pri izplačevanju nagrad delodajalec dolžan upoštevati 6. člen ZDR-1, ki se dotika področja prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov.

Nagrada za delovno uspešnost in bonus sta obdavčena enako kot plača (od izplačilu je torej potrebno poravnati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost,  pa so izpostavili na Finančni upravi RS. Nagrada za delovno uspešnost, če je v denarni obliki, pa se »poknjiži« enako kot plača delavca.

Dobro opravljeno delo v podjetjih pogosto prinaša delovno uspešnost in s tem višjo plačo ter spodbudo, da si za boljše delovne rezultate delavec prizadeva še naprej. Delovna uspešnost je tudi eden izmed pomembnih kriterijev za napredovanje delavca v okviru delovnega mesta in tudi na zahtevnejše delovno mesto, kar lahko pomeni višjo osnovno plačo. Podjetja pa se lahko odločijo tudi za nagrajevanje v obliki dodatnega letnega dopusta ali drugih ugodnosti, ki pa morajo biti ponujeni vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, ali pa mora delavec, ki jih prejme, od njih prav tako plačati vse prispevke in davke.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/03/23/komu-pripada-nagrada-za-delovno-uspesnost/