Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih je zakonska obveza | četrtek, 18.08.2016 10:01

Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezuje k temu, da ustrezno vodi nekatere evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. 

Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca dnevno vpisovati naslednje podatke:
  • podatke o številu ur,
  • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • opravljene ure v času nadurnega dela,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
Poseben poudarek pri evidentiranju velja nameniti tudi natančnosti evidence. Tako je npr. zakonsko določeno, da se mora v delovni čas vštevati priprava na delo, ustrezno določeno pa mora biti tudi vodenje odmorov in počitkov med delovnim časom ter nadur.

Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi.

Dokumenti s podatki o delavcu, ki preneha z delom, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca pa arhiv podatkov o izrabi delovnega časa prevzame pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, pa arhivsko gradivo prevzame Arhiv Republike Slovenije.

Delodajalci morajo v skladu z zakonodajo poleg evidence o izrabi delovnega časa voditi tudi evidenco o zaposlenih delavcih, evidenco o stroških dela in evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/08/10/evidenca-o-izrabi-delovnega-casa-zaposlenih-je-zakonska-obveza/